1
Electronic Journal
2
...1522-9645...
Get additional information online
E-Article
6
by Sakata, Yasuhiko, Shiba, Nobuyuki, Takahashi, Jun, Miyata, Satoshi, Nochioka, Kotaro, Miura, Masanobu, Takada, Tsuyoshi, Saga, Chiharu, Shinozaki, Tsuyoshi, Sugi, Masafumi, Nakagawa, Makoto, Sekiguchi, Nobuyo, Komaru, Tatsuya, Kato, Atsushi, Fukuchi, Mitsumasa, Nozaki, Eiji, Hiramoto, Tetsuya, Inoue, Kanichi, Goto, Toshikazu, Ohe, Masatoshi, Tamaki, Kenji, Ibayashi, Setsuro, Ishide, Nobumasa, Maruyama, Yukio, Tsuji, Ichiro, Shimokawa, Hiroaki, Shimokawa, H., Fukuchi, M., Goto, T., Hiramoto, T., Inoue, K., Kato, A., Komaru, T., Ohe, M., Sekiguchi, N., Shiba, N., Shinozaki, T., Sugi, M., Tamaki, K., Hiramoto, T., Inoue, K., Kato, A., Ogata, M., Sato, S., Sugi, M., Ishide, N., Ibayashi, S., Maruyama, Y., Ohno, I., Tamaki, K., Ogawa, H., Kitakaze, M., Tsuji, I., Watanabe, T., Sugiyama, K., Oyama, S., Nozaki, E., Nakamura, A., Takahashi, T., Endo, H., Fukui, S., Nakajima, S., Nakagawa, M., Nozaki, T., Yagi, T., Horiguchi, S., Fushimi, E., Sugai, Y., Takeda, S., Fukahori, K., Aizawa, K., Ohe, M., Tashima, T., Sakurai, K., Kobayashi, T., Goto, T., Matsui, M., Tamada, Y., Yahagi, T., Fukui, A., Takahashi, K., Takahashi, K., Kikuchi, Y., Akai, K., Kanno, H., Kaneko, J., Suzuki, S., Takahashi, K., Akai, K., Katayose, D., Onodera, S., Hiramoto, T., Komatsu, S., Chida, M., Iwabuchi, K., Takeuchi, M., Yahagi, H., Takahashi, N., Otsuka, K., Koseki, Y., Morita, M., Shinozaki, T., Ishizuka, T., Onoue, N., Yamaguchi, N., Fujita, H., Katoh, A., Namiuchi, S., Sugie, T., Saji, K., Takii, T., Sugimura, A., Ohashi, J., Fukuchi, M., Ogata, M., Tanikawa, T., Kitamukai, O., Matsumoto, Y., Inoue, K., Koyama, J., Tomioka, T., Shioiri, H., Ito, Y., Kato, H., Takahashi, C., Kawana, A., Sakata, Y., Ito, K., Nakayama, M., Fukuda, K., Takahashi, J., Miyata, S., Sugimura, K., Sato, K., Matsumoto, Y., Nakano, M., Shiroto, T., Tsuburaya, R., Nochioka, K., Yamamoto, H., Aoki, T., Hao, K., Miura, M., Kondo, M., Tatebe, S., Yamamoto, S., Suzuki, H., Nishimiya, K., Yaoita, N., Sugi, M., Yamamoto, Y., Toda, S., Minatoya, Y., Takagi, Y., Hasebe, Y., Nihei, T., Hanawa, K., Fukuda, K., Sakata, Y., Takahashi, J., Miyata, S., Nochioka, K., Miura, M., Tadaki, S., Ushigome, R., Yamauchi, T., Sato, K., Tsuji, K., Onose, T., Abe, R., Saga, C., Suenaga, J., Yamada, Y., Kimura, J., Ogino, H., Oikawa, I., Watanabe, S., Saga, M., Washio, M., Nagasawa, K., Nagasawa, S., Kotaka, S., Komatsu, W., Hashimoto, R., Ikeno, Y., Suzuki, T., Hamada, H.
Published in European Heart Journal (2015)
...0195-668X...
Get additional information online
E-Article
11
by Tofield, A
Published in European Heart Journal (2017)
...1522-9645...
Get additional information online
E-Article
18