Friesch jierboeckjen / trog it Friesch Genoatschip foar Schijd-, Adheyte- in Tealkinde foar it jier...

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
Title: Friesch jierboeckjen / trog it Friesch Genoatschip foar Schijd-, Adheyte- in Tealkinde [Elektronische Ressource] : foar it jier ...
Type of Resource: E-Journal
Language: Western Frisian
published:
Lieauwerd : Suringar
Source:Verbunddaten SWB
Lizenzfreie Online-Ressourcen