3
5
6
7
9
10
11
13
Get additional information online
E-Article
14
by Li, Yunlong, Wu, Nanjian
Published in Sensors (2008)
Get additional information online
E-Article
15
18
19