17
by Nigmatkulov, G.A., Ponosov, A.K., Akgun, U., Alkhazov, G., Amaro-Reyes, J., Asratyan, A., Atamantchouk, A.G., Ayan, A.S., Balatz, M.Y., Blanco-Covarrubias, A., Bondar, N.F., Cooper, P.S., Dauwe, L.J., Davidenko, G.V., Dersch, U., Dolgolenko, A.G., Dzyubenko, G.B., Edelstein, R., Emediato, L., Endler, A.M.F., Engelfried, J., Eschrich, I., Escobar, C.O., Estrada, N., Evdokimov, A.V., Filimonov, I.S., Flores-Castillo, A., Garcia, F.G., Giller, I., Golovtsov, V.L., Gouffon, P., Gülmez, E., Iori, M., Jun, S.Y., Kaya, M., Kilmer, J., Kim, V.T., Kochenda, L.M., Konorov, I., Kozhevnikov, A.P., Krivshich, A.G., Krüger, H., Kubantsev, M.A., Kubarovsky, V.P., Kulyavtsev, A.I., Kuropatkin, N.P., Kurshetsov, V.F., Kushnirenko, A., Lach, J., Landsberg, L.G., Larin, I., Leikin, E.M., López-Hinojosa, G., Lungov, T., Maleev, V.P., Mao, D., Mathew, P., Mattson, M., Matveev, V., McCliment, E., Moinester, M.A., Molchanov, V.V., Morelos, A., Nemitkin, A.V., Neoustroev, P.V., Newsom, C., Nilov, A.P., Nurushev, S.B., Ocherashvili, A., Onel, Y., Ozkorucuklu, S., Penzo, A., Petrenko, S.V., Procario, M., Prutskoi, V.A., Razmyslovich, B.V., Romanov, D.A., Rud, V.I., Russ, J., Sánchez-López, J.L., Savchenko, A.A., Simon, J., Sinev, G.V., Sitnikov, A.I., Smith, V.J., Srivastava, M., Steiner, V., Stepanov, V., Stutte, L., Svoiski, M., Tarasov, V.V., Terentyev, N.K., Torres, I., Uvarov, L.N., Vasiliev, A.N., Vavilov, D.V., Vázquez-Jáuregui, E., Verebryusov, V.S., Victorov, V.A., Vishnyakov, V.E., Vorobyov, A.A., Vorwalter, K., You, J., Zukanovich-Funchal, R.
Published in Physics Letters B (2016)
Get additional information online
E-Article
18
by Ocherashvili, A., Moinester, M.A., Russ, J., Engelfried, J., Torres, I., Akgun, U., Alkhazov, G., Amaro-Reyes, J., Atamantchouk, A.G., Ayan, A.S., Balatz, M.Y., Bondar, N.F., Cooper, P.S., Dauwe, L.J., Davidenko, G.V., Dersch, U., Dolgolenko, A.G., Dzyubenko, G.B., Edelstein, R., Emediato, L., Endler, A.M.F., Eschrich, I., Escobar, C.O., Evdokimov, A.V., Filimonov, I.S., Garcia, F.G., Gaspero, M., Giller, I., Golovtsov, V.L., Gouffon, P., Gülmez, E., Kangling, He, Iori, M., Jun, S.Y., Kaya, M., Kilmer, J., Kim, V.T., Kochenda, L.M., Konorov, I., Kozhevnikov, A.P., Krivshich, A.G., Krüger, H., Kubantsev, M.A., Kubarovsky, V.P., Kulyavtsev, A.I., Kuropatkin, N.P., Kurshetsov, V.F., Kushnirenko, A., Kwan, S., Lach, J., Lamberto, A., Landsberg, L.G., Larin, I., Leikin, E.M., Yunshan, Li, Luksys, M., Lungov, T., Maleev, V.P., Mao, D., Chensheng, Mao, Zhenlin, Mao, Mathew, P., Mattson, M., Matveev, V., McCliment, E., Molchanov, V.V., Morelos, A., Nelson, K.D., Nemitkin, A.V., Neoustroev, P.V., Newsom, C., Nilov, A.P., Nurushev, S.B., Onel, Y., Ozel, E., Ozkorucuklu, S., Penzo, A., Petrenko, S.V., Pogodin, P., Procario, M., Prutskoi, V.A., Ramberg, E., Rappazzo, G.F., Razmyslovich, B.V., Rud, V.I., Schiavon, P., Simon, J., Sitnikov, A.I., Skow, D., Smith, V.J., Srivastava, M., Steiner, V., Stepanov, V., Stutte, L., Svoiski, M., Terentyev, N.K., Thomas, G.P., Uvarov, L.N., Vasiliev, A.N., Vavilov, D.V., Vázquez-Jáuregui, E., Verebryusov, V.S., Victorov, V.A., Vishnyakov, V.E., Vorobyov, A.A., Vorwalter, K., You, J., Wenheng, Zhao, Shuchen, Zheng, Zukanovich-Funchal, R.
Published in Physics Letters B (2005)
Get additional information online
E-Article
19
by Kaya, M, Alkhazov, G, Atamantchouk, A.G, Balatz, M.Y, Bondar, N.F, Cooper, P.S, Dauwe, L.J, Davidenko, G.V, Dersch, U, Dolgolenko, A.G, Dzyubenko, G.B, Edelstein, R, Emediato, L, Endler, A.M.F, Engelfried, J, Eschrich, I, Escobar, C.O, Evdokimov, A.V, Filimonov, I.S, Garcia, F.G, Gaspero, M, Giller, I, Golovtsov, V.L, Gouffon, P, Gülmez, E, He, Kangling, Iori, M, Jun, S.Y, Kilmer, J, Kim, V.T, Kochenda, L.M, Konorov, I, Kozhevnikov, A.P, Krivshich, A.G, Krüger, H, Kubantsev, M.A, Kubarovsky, V.P, Kulyavtsev, A.I, Kuropatkin, N.P, Kurshetsov, V.F, Kushnirenko, A, Kwan, S, Lach, J, Lamberto, A, Landsberg, L.G, Larin, I, Leikin, E.M, Li, Yunshan, Luksys, M, Lungov, T, Maleev, V.P, Mao, D, Mao, Chensheng, Mao, Zhenlin, Mathew, P, Mattson, M, Matveev, V, McCliment, E, Moinester, M.A, Molchanov, V.V, Morelos, A, Nelson, K.D, Nemitkin, A.V, Neoustroev, P.V, Newsom, C, Nilov, A.P, Nurushev, S.B, Ocherashvili, A, Onel, Y, Ozel, E, Ozkorucuklu, S, Penzo, A, Petrenko, S.V, Pogodin, P, Procario, M, Prutskoi, V.A, Ramberg, E, Rappazzo, G.F, Razmyslovich, B.V, Rud, V.I, Russ, J, Schiavon, P, Simon, J, Sitnikov, A.I, Skow, D, Smith, V.J, Srivastava, M, Steiner, V, Stepanov, V, Stutte, L, Svoiski, M, Terentyev, N.K, Thomas, G.P, Uvarov, L.N, Vasiliev, A.N, Vavilov, D.V, Verebryusov, V.S, Victorov, V.A, Vishnyakov, V.E, Vorobyov, A.A, Vorwalter, K, You, J, Zhao, Wenheng, Zheng, Shuchen, Zukanovich-Funchal, R
Published in Physics Letters B (2003)
Get additional information online
E-Article
20
by Mattson, M., Alkhazov, G., Atamantchouk, A. G., Balatz, M. Y., Bondar, N. F., Cooper, P. S., Dauwe, L. J., Davidenko, G. V., Dersch, U., Dolgolenko, A. G., Dzyubenko, G. B., Edelstein, R., Emediato, L., Endler, A. M. F., Engelfried, J., Eschrich, I., Escobar, C. O., Evdokimov, A. V., Filimonov, I. S., Garcia, F. G., Gaspero, M., Giller, I., Golovtsov, V. L., Gouffon, P., Gülmez, E., Kangling, He, Iori, M., Jun, S. Y., Kaya, M., Kilmer, J., Kim, V. T., Kochenda, L. M., Konorov, I., Kozhevnikov, A. P., Krivshich, A. G., Krüger, H., Kubantsev, M. A., Kubarovsky, V. P., Kulyavtsev, A. I., Kuropatkin, N. P., Kurshetsov, V. F., Kushnirenko, A., Kwan, S., Lach, J., Lamberto, A., Landsberg, L. G., Larin, I., Leikin, E. M., Yunshan, Li, Luksys, M., Lungov, T., Maleev, V. P., Mao, D., Chensheng, Mao, Zhenlin, Mao, Mathew, P., Matveev, V., McCliment, E., Moinester, M. A., Molchanov, V. V., Morelos, A., Nelson, K. D., Nemitkin, A. V., Neoustroev, P. V., Newsom, C., Nilov, A. P., Nurushev, S. B., Ocherashvili, A., Oliveira, E., Onel, Y., Ozel, E., Ozkorucuklu, S., Penzo, A., Petrenko, S. V., Pogodin, P., Procario, M., Prutskoi, V. A., Ramberg, E., Rappazzo, G. F., Razmyslovich, B. V., Rud, V. I., Russ, J., Schiavon, P., Simon, J., Sitnikov, A. I., Skow, D., Smith, V. J., Srivastava, M., Steiner, V., Stepanov, V., Stutte, L., Svoiski, M., Terentyev, N. K., Thomas, G. P., Uvarov, L. N., Vasiliev, A. N., Vavilov, D. V., Verebryusov, V. S., Victorov, V. A., Vishnyakov, V. E., Vorobyov, A. A., Vorwalter, K., You, J., Wenheng, Zhao, Shuchen, Zheng, Zukanovich-Funchal, R.
Published in Physical Review Letters (2002)
Get additional information online
E-Article